Departamenty rządowe UK

Darmowe Porady UK przedstawiają listę najważniejszych departamentów rządowych w Wielkiej Brytanii: 

GOV UK - Government Digital Service

Główna strona rządowa Wielkiej Brytanii 

HMRC - Her Majesty's Revenue and Customs

Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii

DWP - The Department for Work and Pensions

Departament ubezpieczeń społecznych, rent, emeretur i zasiłkow socjalnych

CH - Companies House

Departament firm Ltd w Wielkiej Brytanii - spis wszystkich działalności gospodarczych i informacje na ich temat

DVLA - Driver and Vehicle Licensing Agency

Wydział komunikacji drogowej i rejestracji pojazdów

LOCATA - Counsil Houses

Wydział do spraw mieszkań komunalnych / socjalnych - aplikacja

UC - Universal Credit 

Jak aplikować o Universal Credit? Aplikacja i rejestracja

GG - Government Gateway 

Informatyczny system rejestracji usług rządowych

NS - National Statistics - Office for Statistic Regulation

Urząd Statystyczny 

Duplikat świadectwa szkolengo - jak odzyskać?

Submitted by Raphael on Sat, 01/28/2023 - 21:01
Jak odzyskać z Polski utracone świadectwo szkolne?

Odzyskaj każde świadectwo z nie wyjeżdzając z Wielkiej Brytanii - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna pomoże Ci

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - w zależności gdzie się kształciłeś, np. jeżeli w Łodzi lub którymkolwiek mieście w województwie, to występujesz do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, podobnie jest z Warszawą, Krakowem itp. Komisję szukasz według miast wojewódzkich.

W przypadku np. starej matury kierujesz zapytanie bezpośrednio do szkoły. Jeżeli szkoła już nie istnieje to do delegaury oświatowej w danym mieście.

 

Przyklad: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Absolwent może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

  • świadectwa dojrzałości,
  • odpisu świadectwa dojrzałości,
  • odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zaświadczenia z wynikami sprawdzianu,
  • zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych w przypadku utraty oryginału.

Natomiast w przypadku utraty suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent może wystąpić do OKE w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie  nowego suplementu.

Do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czyli do delegatury kuratorium oświaty.  

   Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:

    Wniosek o wydanie duplikatu

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów – sporządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół

Podstawa prawna

§ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.).

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

§ Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty

Przykład województwa Łódzkiego. W zależności gdzie mieszkałeś w Polsce i gdzie kształciłeś się, tam też składasz wniosek do odpowiedniego kuratorium lub jego delegatury.

Przykładowo jeżeli kształciłeś się w szkole na terenie obecnego województwa łódzkiego to składasz wniosek w Łodzi, lub w delegaturze w Sieradzu, Piotrkowie czy Skierniewicach ( to w przypadku kształcenia się w tych miastach lub jego okolicach.

Wniosek

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi w pokoju 01, bądź przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź,
tel./fax : 42 636 38 16

lub też przesłać wniosek do właściwej miejscowo Delegatury :

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu
Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
Fax: 43 822 52 95
E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
Fax: 46 833 45 61
E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl

·         Delegatura Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel/fax.: 44 649 77 41
E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Do składanego wniosku o duplikat należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

 

Upoważnienie

W przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba, do wniosku należy dołączyć upoważnienie.

Uwaga – ważna informacja na temat składania wniosku drogą elektroniczną

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

 

Realizacja

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

 

Opłaty

Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat, imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.