Stauts Osoby Osiedlonej UK a osoby z poza UE

Stauts Osoby Osiedlonej UK a osoby z poza UE

Osoby z poza Unii Europejskiej Brexit

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Wnioski będą mogły składać również osoby:

 • osoby będące dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii
 • osoby posiadające w rodzinie członka z obywatelstwem brytyjskim, który też jest obywatelem jednego z krajów  Unii Europejskiej i na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii
 • osoby będące członkami rodziny z obywatelstwem któregoś kraju Unii Europejskiej
 • osoby będące członkami rodziny obywatela Wielkiej Brytanii, które mieszkają poza UK, w którymś z krajów Unii Europejskiej
 • osoby będące głównym opiekunem członka rodziny z obywatelstwem europejskim, który zamieszkuje w Wielkiej Brytanii

 

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Osoby będące członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii 

Wnioski będą mogły składać osoby pozostające w związku z obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jako ich małżonkowie, partnerzy życiowi tej samej płci lub partnerzy pozostający w wolnym związku.

Wnioski mogą być również składane przez osoby spokrewnione z obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ich współmałżonkami lub partnerami życiowymi tej samej płci jako:

 • pozostający na ich utrzymaniu krewni
 • pozostający na ich utrzymaniu rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie
 • dzieci, wnuczęta lub prawnuczęta poniżej 21. roku życia
 • pozostające na ich utrzymaniu dzieci powyżej 21. roku życia

 

Wnioski będą zwykle musieli składać członkowie rodzin będących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Członkowie rodzin obywateli Irlandii mogą składać wnioski, chociaż nie jest to konieczne.

Osoby uprawnione, będące członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą składać wnioski elektronicznie.

Osoby, których członek rodziny jest obywatelem brytyjskim (tzw. wnioski „Surindera Singh’a”)

Do złożenia wniosku mogą być uprawnione osoby, które mieszkały z członkiem rodziny poza Wielką Brytanią na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz:

 • ukończyły 21. rok życia i są pozostającym na jego utrzymaniu dzieckiem lub wnukiem/wnuczką
 • nie ukończyły 21. roku życia i są jego dzieckiem lub wnukiem/wnuczką
 • pozostają z nim w związku małżeńskim lub partnerskim
 • są pozostającym na jego utrzymaniu rodzicem lub dziadkiem/babcią

 

W kraju wspólnego pobytu musi mieścić się główne miejsce zamieszkania. Członek rodziny posiadający obywatelstwo brytyjskie musi również pracować, studiować lub utrzymywać się samodzielnie podczas pobytu w tym kraju.
Osoby uprawnione do złożenia wniosku na tej podstawie nie mogą składać go elektronicznie - muszą korzystać z wniosków w formie papierowej.


Wniosek w formie papierowej


 

Osoby, które miały w przeszłości członka rodziny posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii

Osoby, które miały w przeszłości członka rodziny zamieszkałego w Wielkiej Brytanii mogą być uprawnione do złożenia wniosku. Nazywane jest to „zachowanym prawem pobytu”.

Osoby uprawnione z tytułu zachowanego prawa pobytu mogą składać wnioski elektronicznie.

Osoby uczące się w Wielkiej Brytanii

Wnioski mogą być składane przez osoby uczące się w Wielkiej Brytanii oraz spełniające jeden z poniższych warunków:

 • są dzieckiem obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wyjechał z Wielkiej Brytanii lub zmarł
 • jeden z rodziców pozostawał uprzednio w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wyjechał z Wielkiej Brytanii lub zmarł

 

Zakwalifikowanie się na podstawie takich okoliczności oznacza, że rodzic również jest uprawniony do złożenia wniosku, o ile posiada prawo do sprawowania opieki.

W razie śmierci członka rodziny

Wnioski mogą być również składane przez osoby, których członek rodziny zmarł, o ile mieszkały one nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii jako członkowie jego rodziny przez co najmniej rok przed zgonem.

Osoby które pozostawały w związku małżeńskim lub partnerskim w przeszłości

Wnioski mogą być również składane przez osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który zakończył się rozwodem, unieważnieniem lub rozwiązaniem podczas ich zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Spełniony musi być również jeden z następujących warunków:

 • posiadane jest prawo dostępu do dziecka obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w przypadku dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia
 • związek małżeński lub partnerski trwał co najmniej 3 lata, a obydwie osoby mieszkały w tym czasie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej jeden rok
 • posiadane jest prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • posiadanie jest prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii przysługujące ofiarom przemocy domowej stosowanej wobec nich w związku małżeńskim lub partnerskim

 

Osoby będące „głównym opiekunem” obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Wnioski mogą być składane przez osoby będące „głównym opiekunem” obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku wnioski mogą być również składane przez dzieci opiekuna pozostające na jego utrzymaniu.

Aby pełnić rolę głównego opiekuna należy:

 • być członkiem rodziny lub opiekunem prawnym
 • sprawować codzienną opiekę, w tym podejmować decyzje dotyczące edukacji, zdrowia i finansów oraz

 

Te obowiązki mogą być sprawowane wspólnie z osoba trzecią.
Osoby uprawnione do złożenia wniosku na tej podstawie nie mogą składać go elektronicznie - muszą korzystać z wniosków w formie papierowej.

Główny opiekun osoby dorosłej

Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów pozostającej na ich utrzymaniu osoby dorosłej będącej obywatelem brytyjskim.

Główny opiekun dziecka

Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów dziecka posiadającego obywatelstwo Wielkiej Brytanii lub dziecka posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, jeżeli pozostaje ono na ich utrzymaniu
Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów dziecka posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, które:

 • uczy się w Wielkiej Brytanii
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszka w Wielkiej Brytanii w czasie nauki dziecka
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który przestał pracować w Wielkiej Brytanii lub wyjechał z niej
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który pracuje w Wielkiej Brytanii w czasie, kiedy mieszka w niej dziecko

 

Co należy przedstawić, składając wniosek

Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego pozostawanie w związku z członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – na przykład świadectwa urodzenia, aktu małżeństwa, świadectwa zawarcia związku partnerskiego lub karty pobytu. Można je zeskanować i dostarczyć z elektronicznym formularzem wniosku.


Składając wniosek przed złożeniem wniosku przez członka swojej rodziny, konieczne będzie również przedstawienie dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.


Osoby posiadające kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii nie muszą przedstawiać żadnych dowodów.
Osoby nieposiadające biometrycznej karty pobytu powinny umówić się na spotkanie z pracownikiem brytyjskiego biura ds. składania wniosków w sprawie wiz i bywatelstwa brytyjskiego UK Visa and Citizenship Application Services - UKVCAS w celu przedstawienia swoich danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia lub wyłącznie zdjęcia w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia).

Kiedy konieczne jest przedstawienie dodatkowych dowodów

W niektórych przypadkach konieczne będzie przedstawienie takich samych dokumentów jak przy składaniu wniosku o kartę pobytu.
Należy sprawdzić jakie dokumenty powinny zostać przedstawione wraz z wnioskiem o kartę pobytu, jeżeli:

 


Kiedy należy złożyć wniosek

System osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej został już uruchomiony. Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 30 czerwca 2021 r., z wyjątkiem kilku przypadków.
Decyzja zostanie najprawdopodobniej podjęta szybciej, jeżeli wniosek zostanie złożony wraz z wnioskiem członka rodziny lub po złożeniu przez niego wniosku.
Składając wniosek, członek rodziny otrzyma jego numer. Można go wykorzystać do „połączenia” swojego wniosku z jego wnioskiem, aby zostały rozpatrzone wspólnie.


Osoby będące głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii

Mogą składać wnioski od 1 maja 2019 r.

Członkowie rodzin zmarłych obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Istnieje możliwość uzyskania statusu osoby osiedlonej przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

W chwili śmierci członek rodziny musi być zatrudniony lub samozatrudniony na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man. Osoba składająca wniosek musi mieszkać razem z nim przed jego śmiercią. Musi zostać również spełniony jeden z następujących warunków:

 • osoba składająca wniosek musi mieszkać nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man przez co najmniej 2 lata przed śmiercią członka rodziny lub śmierć następuje w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej

 

Osoba zamieszkała za granicą i będąca członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mieszkającego w Wielkiej Brytanii

 • z członkiem rodziny łączą je bliskie relacje - jest to współmałżonek/współmałżonka, partner/partnerka życiowa tej samej płci, partner/partnerka pozostająca w wolnym związku, pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk/wnuczka, pozostający na utrzymaniu rodzic lub dziadek.
 • członek rodziny posiada status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej
 • związek rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r.

 


W razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, ostatecznym terminem na sprowadzenie do niej członków swojej rodziny będzie 30 marca 2022 r.