Wymogi statusu osoby osiedlonej w UK

Wymogi statusu osoby osiedlonej w UK

Wymogi dotyczące składania wniosku

Składając wniosek na status osoby osiedlonej w UK, należy posiadać dokument potwierdzający:

  • tożsamość
  • zamieszkanie w Wielkiej Brytanii, o ile nie jest posiadana karta stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to remain/enter.

Dokument potwierdzający tożsamość 

Potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty. Potrzebna jest również cyfrowa fotografia twarzy.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą wykorzystać:

W razie ich braku, w określonych sytuacjach można będzie wykorzystać inne dowody potwierdzające tożsamość. Należy wykorzystać formularz kontaktowy systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej w przypadku nieposiadania żadnego dokumentu tożsamości.

Składając wniosek, można:

  • wykorzystać „EU Exit: ID Document Check’, aby zeskanować swój dokument i przesłać fotografię. W tym celu należy wykorzystać telefon z systemem operacyjnym Android6-436
  • wysłać dokument pocztą i przesłać zdjęcie za pomocą aplikacji internetowej (można je wykonać samodzielnie)


W celu potwierdzenia swojej tożsamości można wykorzystać telefon z systemem operacyjnym Android należący do innej osoby. Można również udać się do jednej z organizacji oferujących skanowanie dokumentów. Należy umówić się na spotkanie. Konieczne może być uiszczenie opłaty.

Dokument potwierdzający pobyt ciągły

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, zazwyczaj konieczne jest zamieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy w ciągu 5 lat. Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego dowodu.
Osoby niezamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 5 lat mogą być uprawnione do ubiegania się o status tymczasowy.
Aby umożliwić zautomatyzowane sprawdzenie pobytu w oparciu o rejestry podatkowe oraz określone świadczenia można podać numer ubezpieczenia społecznego.
W razie pozytywnego wyniku kontroli nie będzie potrzeby przedstawiania dokumentów potwierdzających zamieszkanie. Dokumenty będą wymagane jedynie w przypadku niewystarczających danych do potwierdzenia nieprzerwanego pobytu w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bezzwłocznie przekaże informacje o konieczności przedstawienia określonych dokumentów, o ile będą wymagane po złożeniu wniosku. Fotografie oraz skany dokumentów można będzie przesłać wraz z internetowym formularzem wniosku.
Należy zapoznać się z listą dokumentów jakie można będzie przedstawić brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych na wypadek konieczności przedstawienia dodatkowych dowodów.

Osoby skazane w sprawach karnych

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie sprawdzać, czy osoby, które ukończyły 18 lat, nie popełniły poważnych lub wielokrotnych przestępstw i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa.
Pytania będą dotyczyć przestępstw popełnionych na terenie Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami. Sprawdzone zostaną również bazy danych rejestrów karnych.
Osoby skazane za popełnienie drobnych wykroczeń, na przykład ukarane mandatem za przekroczenie prędkości, będą w dalszym ciągu uprawnione do ubiegania się o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.
Status osoby osiedlonej oraz status tymczasowy można będzie uzyskać nawet w razie posiadania innych wyroków skazujących. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
W przypadku osób, które odbyły karę pozbawienia wolności, wymagany będzie 5-letni okres ciągłego zamieszkania, licząc od dnia zwolnienia z zakładu karnego, zanim będą one mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.


Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii


Osoby te będą musiały przedstawić dowód pozostawania w związku z członkiem rodziny z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.